pl flagfr flag       szukaj   

Nasze biuro proponuje Państwu następujące usługi:

  • sporządzanie sprawozdania finansowego,
  • audyt nieustawowy sporządzonego sprawozdania finansowego,
  • śródroczne i roczne przeglądy ksiąg rachunkowych – weryfikacja poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • doradztwo przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, tj. bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej,
  • doradztwo przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych,
  • bieżące konsultacje finansowo-księgowe,
  • analizy specjalne – badania typu due diligence.